در برابر خشونت جنسی صدای خود را بیابید | فیلم

در برابر خشونت جنسی صدای خود را بیابید

این بحث با یک داستان شخصی از خشونت های جنسی که شاید گوش دادن به آن مشکل باشد آغاز می شود. اما نکته این است، میرا ویجاین روزنامه نگار شهروند می گوید: سخن کردن در مورد موضوعات خشن و تابوها جرقه ای برای تغییر هستند. ویجاین با استفاده از رسانه های دیجیتال در مورد تجربه اش از خشونت جنسی در کشور هند صادقانه سخن می گوید- و خواستار این است که دیگران نیز[ در مورد این موضوعات] سخن بگویند.

(۷۲)