دختری که در لگن زندگی می کند | فیلم

دختری که در لگن زندگی می کند

راهما هارونا” ۱۹ سال دارد و در نیجریه زندگی می کند. از ۶ ماهگی به دلیل بیماری عجیب، دست ها و پاهایش به دلیل ناشناخته دیگر رشد نکردند. او تمام عمر خود را درون یک لگن زندگی کرده است. خانواده راهما برای جابجایی او از یک لگن استفاده می کنند. “فهد” برادر “راما” ، کارهای خواهرش را انجام می دهد، او را حمام می کند وهرروز خواهر خود را بیرون می برد. راما از دیدن بستگان خود خیلی خوشحال می شود. راهما بسیار امیدوار است و خدا را شکر می کند. راهما دوست دارد شغلی داشته باشد، یک خواروبار فروشی که همه چیز در آن عرضه شود.

(۶۶)