چگونه به یک رودخانه و شهرم زندگی دوباره بخشیدم | فیلم

چگونه به یک رودخانه و شهرم زندگی دوباره بخشیدم

رودخانه شهر فاس در مراکش از وسط شهر می گذرد- شهر پیچ در پیچ قرون وسطائی که در فهرست میراث جهانی قرار است. روخانه ای که زمانی روح این شهر باشکوه تلقی میشد، تبدیل به گنداب و زباله دانی شده بود و از ابتدای دهه ۱۹۵۰ به تدریج چنان دچار رسوب شد که چیزی از آن باقی نماند. همیار TED عزیزا شائونی به شرح اقدامت ۲۰ ساله اش برای احیاء این رودخانه و بازگرداندن روز پرشکوه قبلی آن بهمراه تغییراتی که شهر او در این پروسه بخود دید، می پردازد.

(۵)