چگونه برای محافظت از زنان علیه کشتار ناموسی حمایت کردم | فیلم

چگونه برای محافظت از زنان علیه کشتار ناموسی حمایت کردم

نزدیک هزار قتل ناموسی هرساله از پاکستان گزارش میشود که توسط اعضای خانواده بدلیل رفتار شرم آور چون روابط خارج از ازدواج ارتکاب شده. وقتی خالده بروهی یکی از دوستان نزدیکش را به همین دلیل از دست داد جنبشی بر علیه این قتل ها بوجود آورد. ولی از جایی که هیچ وقت فکرش را نمی کرد با مخالفت روبرو شد: همان کسانی که قصد حمایتشان را داشت. در این سخنرانی قدرتمندانه خالده از نگاه سرسختانه اش به آنچه انجام داده می گوید و به فعالان پرشور دیگربینش روشنگرانه ای میدهد.

(۱۲)