چطور برخی بچه ها را به دانشگاه سوق می دهیم و عده دیگری را به زندان | فیلم

چطور برخی بچه ها را به دانشگاه سوق می دهیم و عده دیگری را به زندان

در ایالات متحده، دو نهاد هدایتگر نوجوانان در سفر نوجوانی به بزرگسالی هستند. آلیس گافن جامعه شناس شش سال را در منطقه ای محروم در فیلادلفیا گذراند و شاهد تجربه دست اول نوجوان آفریقایی آمریکایی و با ریشه لاتین در همواره کردن مسیرشان به زندان بود— که بعضا ناشی از خطاهای نسبتا کوچک بودند. در صحبتی تاثیرگذار او این پرسش را مطرح می کند:« چرا آنچه ارائه می دهیم تنها دستنبد و دوران حبس است؟»

(۱۴)