حسرت دیگران را نخوریم و قدر داشته هایمان را بدانیم + فیلم

حسرت دیگران را نخوریم و قدر داشته هایمان را بدانیم

خوشبختی یعنی قدر نعمت های خداوند را بدانیم و در حسرت زندگی دیگران نباشیم.

به دنبال مادیات نباشیم، شاید خیلی ها در حسرت زندگی ساده و معمولی شما باشند.

قدر سلامتی خود را بدانید.

(۸۷۹)