خاطرات گیتی رئوفی از اولین هدیه ای که از جمشید مشایخی گرفت + فیلم

خاطرات گیتی رئوفی از اولین هدیه ای که از جمشید مشایخی گرفت

 

(۱۱۹)