ترفند استفاده متفاوت از چسب پهن | فیلم

ترفند استفاده متفاوت از چسب پهن

در این ویدیو ترفندی متفاوت در استفاده از چسب پهن را می بینید. با چسب پهن می توان برای شیشه های خود برچسب درست کرد.

(۱۲۰۶)