هنر سکون و خاموشی؛ سخنرانی های تد | فیلم

هنر سکون و خاموشی؛ سخنرانی های تد

نویسنده ی مسافر پیکو لیر بیشتر از همه دوست دارد به کجا برود؟ هیچ جا. در یک مراقبه متضاد با منطق و شعرگونه، لیر نگاهی به بینش فوق العاده ای می کند که با زمانی برای سکون و خاموشی می آید. درجهان ما که مداوم در حرکت و حواس پرتی است، استراتژی او ارایه می دهد که در آن همه ما می توانیم چند دقیقه از هر روزمان، یا چند روز از هر فصل سال مان را در خارج محیط زندگیمان بگذرانیم. این بحث برای کسانی است که احساس می کنند غرق در گرفتاریهای دنیای شان شده اند.

(۵۰)