ترفند تمیز کردن کفش های سفید + فیلم

ترفند تمیز کردن کفش های سفید

اگر کفش های پارچه ای سفید دارید که کثیف شده و تمیز نمی شوند، جوش شیرین، آب و آب اکسیژنه تهیه کنید و این ویدئو رو ببینید.

(۴۱۹۵)