روشی برای جمع کردن وسایلی مانند سیم های بلند و شلنگ + فیلم

روشی برای جمع کردن وسایلی مانند سیم های بلند و شلنگ

ترفندی ساده که بوسیله آن می توانید سیم، شلنگ و وسایلی از این قبیل را جمع آوری کرده و ساماندهی کنید.

(۱۹۱۲)