آموزش تزئین جعبه به شکل میوه های مختلف | فیلم

آموزش تزئین جعبه شکل میوه های مختلف:

کاغذ رنگی های متفاوت را به رنگ میوه دلخواه بردارید و به اندازه جعبه برش بزنید
(برای یک جعبه مربعی دو نوار به اندازه جعبه برش زده و به شکل مثبت روی هم قرار دهید ) با استفاده از چسب های ذو طرفه کاغذ رنگی را دور تا دور جعبه بچسبانید روی در جعبه را هم به همین شکل با کاغذ رنکی بپوشانید
سپس روی سطح جعبه را شکل میوه مورد نظر را بکشید

(۶۶۷)