چند ایده جدید برای درست کردن گلدان تزیینی | فیلم

آموزش چند ایده برای درست کردن گلدان:

قسمت روی قاب عکس را جدا کتید و به جای شیشه آن ورقه فلزی مشبک نصب کنید سپس آن را روی باکس هم اندازه فیکس کرده و داخل باکس را خاک پر کنید و کاکتوس های مختلف را از بین صفحه مشبک در خاک قرار دهید
در نهایت می توانید گلدان را به شکل قاب عکس به دیوار آویزان کنید

اگر گلدان شما شکست می توانید یک گلدان جدید با ان بسازید ، قسمت شکسته گلدان را جدا کرده و در گلدان اصلی خاک بریزید تکه شکسته شده را روی سطح خاک قرار دهید و گل ها را به صورت نا مرتب در آن بکارید

(۶۷۱)