آموزش درست کردن گلدان با استفاده از کاموا | فیلم

آموزش درست کردن گلدان با استفاده از کاموا:

یک لیوان کاغذی یک با مصرف را به صورت عمودی ۴ برش بزنید به صورتی که انتهای آن جدا نشود
دو رنگ نخ کاموا را به صورت افقی دور برش ها بپیجید تا کل لیوان را بپوشاند انتهای نخ کاموا را فیکس کرده و از آن به عنوان گلدان گل خشک استفاده کنید

(۱۱۲۳)