آموزش اوریگامی قورباغه | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن اوریگامی قورباغه

کاغذ رنگی

آموزش

ایتدا کاغذ را به شکل مربع برش میزنیم

سپس کاغذ را از وسط به شک مستطیل تا میزنیم

از گوشه کاغذ به شکل مثلث تا میزنیم

تا را باز کرده و سمت دیگر از گوشه به داخل تا میزنیم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید

(۵۱۳۵)