آموزش درست کردن چتر شنی | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن چتر شنی

قالب استوانه ای

شن

دسته چتر

آموزش

ابتدا شن ها را باز میکینم

سپس قالب استوانه ای را برداشته شن داخل ان میریزیم

بعد از شکل گرفتن شن ان را از قالب جدا میکینم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید

 

(۱۵۱)


151
بازدیدها