آموزش درست کردن کارت تبریک با طرح کاج | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن کارت تبریک کاج

کاغذ رنگی

مقوای رنگی

قیچی

چسب

خط کش

خودکار

آموزش

ابتدا کاغذ یا مقوا را برداشته با خطکش و خودکار شروع به اندازه زدن میکنیم

سپس با قیچی شروع به بریدن میکنیم

بعد از بریدن شروع به تا زدن میکینم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوایند مشاهده کید

 

(۳۳۶۶)