آموزش بافت دستکش نیم انگشتی با قلاب | فیلم

مهارت های لازم برای بافت دستکش نیم انگشتی دانه ذرتی

بافت پایه ساده

بافت پایه کوتاه

بافت زنجیره

بافت دانه ذرتی

قلاب سایز ۳ و یا ۴

کاموای متوسط

دکمه

 

سایز: برای فهمیدن اندازه دقیق دستکش خود می توانید اندازه دور مچ را بگیرید به علاوه ۴ سانتیمتر اضافی زنجیره بزنید.

 

دراین آموزش از ۳۲ عدد زنجیره استفاده کرده ایم که سایز یک دست متوسط است.

 

رج ۱، ۲ و ۳: تمام زنجیره ها را با پایه ساده پرکنید، یعنی هر زنجیره یک پایه.

 

نکته: وقتی که اول رج بافتنی را با پایه ساده شروع می کنیم ابتدا تعداد ۲ زنجیره می بافیم وسپس بافت پایه ساده را شروع می کنیم . پس در این بافت نیز دقت کنید که اول هر رج را با ۲ زنجیره آغاز کنید.

 

رج ۴: تا ۴ دانه آخر مثل رج قبل در هر دانه یک پایه ساده می بافیم سپس ۲ زنجیره می زنیم و ۲ دانه را نمی بافیم و ۲ دانه آخر رج را دوباره پایه ساده می بافیم و کار را برمی گردانیم و به رج بعد می رویم (بافت جا دکمه ای).

 

رج ۵ و ۶ و ۷: مثل رج ۲ بافته می شود.

 

رج ۸ : مثل رج ۴ بافته می شود.

 

رج ۹و ۱۰ و۱۱ و ۱۲: مثل رج ۲ بافته می شود.

 

حال نخ را جدا می کنیم و دکمه ها را سر جای خودشان می دوزیم. اگر می خواهید دستکش خود را بلندتر ببافید می توانید تعداد رج ها را بیشتر کنید.

 

رج ۱: مچ بافته شده را روی هم می گذاریم و درز دو طرف را در دست می گیریم، حال قلاب را از دو طرف درز رد می کنیم تا به هم متصل شود و بافت را شروع می کنیم. کل رج را با پایه کوتاه می بافیم.

 

رج ۲: ۳ زنجیره می زنیم و در همان دانه اول یک بافت دانه ذرتی سه تایی می بافیم. یک دانه را نمی بافیم و در دانه بعدی دوباره یک دانه ذرتی می بافیم یعنی کل رج تعداد ۱۵ تا دانه ذرتی خواهیم داشت.

رج ۳ و ۴: مثل رج ۲ ادامه می دهیم.

 

رج ۵: در این رج باید جای شصت را مشخص کنیم.۷  دانه ذرتی اول را می بافیم، سپس برای جای شصت ۳ زنجیره می بافیم (اگر شصت بزرگتری داریدمی توانید تعداد زنجیره ها را بیشتر کنید) و ۲ دانه ذرتی را نمی بافیم و بقیه رج را ادامه می دهیم.

 

برای بافت دست راست به جای اینکه بعد از دانه هفتم جای انگشت شصت را مشخص کنیم، هفت دانه آخر رج را در نظر می گیریم. یعنی همه رج را می بافیم از آخر رج که ۷ دانه مانده بود را ۲ دانه نمی بافیم و۳ زنجیره می بافیم و ۵ دانه ذرتی بعدی را می بافیم.

 

رج ۶ و ۷ و ۸: مثل رج ۳ ببافید. البته اگر می خواهید دستکش کوچکتر باشد، تعداد رج را کمتر کنید.

 

رج ۹ و ۱۰: دور تا دور را با پایه کوتاه ببافید.

 

بافت دستکش نیم انگشتی مدل دانه ذرتی به پایان رسید. به یاد داشته باشید که بزرگ یا کوچک بودن دستکش به تعداد دانه ها و رج هایی که می بافید بستگی دارد.

(۳۷۲۰۴)