آموزش درست کردن کلبه قطبی با شن | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن کلبه قطبی با شن

شن

قالب های مستطیلی

قالب دایره ای

آموزش

شن ها را باز می کنیم

سپس با استفاده از قالب های کوچک مستطیلی آجر درست میکنیم

مجدد قالب بزرگ مستطیلی را روی شن ها قرار میدهیم و از آن تکه های کوچک اجر در میاوریم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوایند مشاهده کنید

 

 

(۱۲۷۲)