آموزش ساخت دستبند فانتزی نگین دار | فیلم

وسایل مورد نیاز برای ساخت دستبند نخی فانتزی نگین دار

ما به ۵ رنگ نخ کتان نیاز داریم .نخ سرمه ای و سفید ۱۰۰ سانتیمتر و باقی نخ ها هرکدوم ۸۰-۹۰ سانتیمتر

بعد از زدن حلقه یا گیس بافت و یا استفاده از قفل و گره دستبند دوستی نخ ها رو به این شکل (دو به دو به صورت دسته ای) مرتب میکنیم

مرحله اول:

۱۰ رشته نخ در ۵ دسته برای بافت داریم

دسته اول،دوم هسوم و چهارم رو گره چپ به راست میزنیم

دسته پنجم رو گره راست به چپ

مرحله دوم:

نخ ابتدا و انتها رو کنار میذاریم چون نیازی به بافت اونها نیست

دسته اول تا سوم گره چپ به راست لازم دارن

و دسته چهارم گره راست به چپ

مرحله سوم:

نخ های کنار گذاشته از رج قبل رو برمیگردونیم توی بافت

دسته اول،دوم و سوم گره چپ به راست

دسته چهارم و پنجم گره راست به چپ میزنیم

مرحله چهارم:

نخ ابتدا و انتها رو کنار میذاریم

دسته اول و دوم گره چپ به راست

دسته سوم و چهارم گره راست به چپ میخوره

مرحله پنجم:

نخ های کنار گذاشته رو برمیگردونیم توی بافت

دسته اول و دوم گره چپ به راست

دسته سوم و چهارم گره راست به چپ

دسته پنجم رو هم گره چپ به راست میزنیم

مرحله ششم:

نخ ابتدا و انتها رو کنار میذاریم

دسته اول گره چپ به راست

دسته دوم و سوم گره راست به چپ

دسته چهارم رو گره چپ به راست میزنیم

مرحله هفتم:

نخ های کنار گذاشته رو برمیگردونیم توی بافت

دسته اول گره چپ به راست

دسته دوم و سوم گره راست به چپ

دسته چهارم و پنجم گره چپ به راست لازم دارن

مرحله هشتم:

نخ ابتدا و انتهای دستبند رو رها میکنیم

دسته اول و دوم رو گره راست به چپ و دسته سوم و چهارم رو گره چپ به راست میزنیم

مرحله نهم:

با برگردوندن نخ های کنار گذاشته از رج قبل

دسته اول و دوم رو گره راست به چپ

و باقی دسته ها تا انتهای رج رو گره چپ به راست میزنیم

مرحله دهم:

نخ ابتدا و انتهای رج رو کنار میذاریم تا دسته اول رو گره راست به چپ بزنیم

دسته دوم ،سوم،چهارم رو گره چپ به راست میزنیم

این هم از آموزش امروز

دقت کنین که نخ ها به چیدمان اولیه برنگشتن اما با تکرار همین ۱۰ مرحله دستبند دوستی شما بافته میشه

امیدوارم لذت برده باشین

تا آموزش بعدی خدانگهدار

(۵۷۱۴)