آموزش اوریگامی مرغ و جوجه | فیلم

وسایل مودرد نیاز برای درست کردن اوریگامی مرغ و جوجه

کاغذ رنگی

قیچی

چسب

آموزش

کاغذ رنگی را به شکل مربع برش میزنیم

سپس از گوشه ها به شکل مثلث تا میزنیم

تا را باز کرده از سمت دیگر شروع به تا زدن میکنیم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید

 

 

 

(۴۴۵۱)