آموزش درست کردن جاشمعی با وسایل ساده | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن جا شمعی 

سنگ های تزیینی

لیوان بطری آب

گل مصنوعی شمع

آموزش

سنگ ها را داخل لیوان میریزیم

سپس گل های تزیینی را روی سنگ ها میگذاریم

بعد لیوان را پر از آب میکنیم

شمع را روی آن قرار میدهیم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید

 

(۶۴۲۳)