آموزش اوریگامی چتر | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن اوریگامی چتر

کاغذ رنگی

چسب

آموزش

کاغذ رنگی ها را به شکل دایره برش میزنیم

یک کاغذ دایره شکل را برمیداریم از وسط تا میزنیم

مجدد از وسط ای زده شده تا میزنیم

بعد از تا زدن کاغذها

شروع به چسباندن کاغذ ها میکنیم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید

 

 

 

 

(۵۸۶۶)