آموزش اوریگامی زرافه | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن اوریگامی زرافه

کاغذ رنگی

کاتر

ماژیک

مداد

خط کش

آموزش

یک کاغذ رنگی را به شکل مربع برش میزنیم

سپس کاغذ را به شکب مثلث تا میزنیم

با ماژیک شروع به کشیدن شکل روی کاغذ رنگی میکنیم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید

(۳۹۳۱)