آموزش درست کردن دلفین با کاغذ و تکنیک اوریگامی | فیلم

وسایل مورد نیاز برای ساخت اوریگامی دلفین

کاغذ یا مقوای رنگی

آموزش

کاغذ رنگی را به صورت مثلث تا میزنیم

کاغذ مثلث شکل را باز میکنیم وسپس لز کناره ها شروع به تا زدن میکنیم

تا ها را باز میکنیم و مجد از قسمت ۱/۳ پایین شروع به تا زدن میکنیم

در ادامه تمام مراحل کار ا میتوانید مشاهده کنید

 

(۱۷۹۷۸)