آموزش درست کردن پرنده با کاغذ رنگی | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن پرنده با اوریگامی :

کاغذ رنگی ۱۵در۱۵

ماژیک

آموزش

کاغذ را از قبل آماده کرده و از گوشه ها تا میزنیم تا به شکل مثلث شود

کاغذ را برگردانده و از گوشه مثلث شده یک تای دیگر میزنیم و یک مثلث دیگر ایجاد میشود

یکی از تاها را باز کرده و بیرون تا میزنیم

مجدد کار را برمیگردانیم و از سمت دیگر به بیرون تا میزنیم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید

 

 

 

(۶۴۷۲)