آموزش درست کردن گوزن با کاغذ | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن اویگامی گوزن

کاغذ رنگی

آموزش:

کاغذ رنگی را به شکل مربع در اورده

سپس از گوشه ها به شکل مثلث در اورده

تای زده شده را باز میکنیم

مجدد از گوشه ها تانیمه شروع به تا زدن به شکل مثلث میکنیم

در ادامه تمام مراحل کار را میتوانید مشاهده کنید

(۲۷۹۳)