آموزش ساخت دفترچه فانتزی طرح کیک بستنی | فیلم

وسایل موردنیاز برای ساخت دفترچه فانتزی طرح کیک بستنی :

“لازم نیست هیچکدام از این وسایل را بخرید”

یک دفتر یادداشت قدیمی

پارچه (ما از یک شلوار جین قدیمی استفاده کرده ایم)

قیچی

چسب

خط کش

بند تزیینی

مهره تزیینی

گام اول : پارچه را ببرید و آماده کنید

لازم نیست هیچکدام از این وسایل را بخریدپارچه ای که می برید باید از هر چهار طرف ۲٫۵ سانتیمتر بلندتر از دفترچه باشداز بالای عطف دفترچه یک تکه پارچه جدا کنیداز پایین عطف دفترچه یک تکه پارچه جدا کنیددو لبه بریده شده را رو جلد بچسبانید

ابتدا یک تکه از پارچه ای که انتخاب کرده اید را ببرید و سپس دفتر یادداشت تان را روی آن بگذارید. برای بریدن پارچه باید ۲٫۵ سانتیمتر را به عنوان حاشیه در نظر بگیرید. به این ترتیب ابعاد پارچه ای که می برید از هر چهار طرف ۲٫۵+ سانتیمتر ابعاد دفتر یادداشت است.

حالا دفتر را درست وسط پارچه بگذارید؛ دقت کنید دفتر کاملاً وسط پارچه قرار بگیرد. همانطور که در تصویر دوم می بینید، یک تکه از پارچه را از وسط ببرید. دقت کنید که نباید پارچه را جدا کنید. همین کار را برای طرف دیگر هم تکرار کنید.

دو تکه پارچه ای که بریده اید را به سمت داخل تا کنید و با چسب آن را ثابت کنید. این ایده بهتر از بریدن پارچه هاست.

گام دوم : پارچه را به دفتر یادداشت بچسبانید

دفتر یادداشت را وسط جلد پارچه ای قرار دهیدلبه های جلد دفترچه را چسب بزنیدلبه های افقی را روی جلد بخوابانید و قسمت اضافی را ببریدلبه عمودی را هم بچسبانیدحالا روی جلد پارچه را هم چسب بزنیداولین صفحه دفترچه را روی جلد برگردانید

دفترچه را دوباره وسط جلد پارچه ای قرار دهید. دقت کنید که لبه های بالا و پایین عطف دفترچه باید دقیقاً همتراز با برش های بالا و پایین دفترچه باشد.

محل قرار گرفتن لبه های جلد پارچه ای روی دفترچه را با چسب بپوشانید. حالا لبه های دفترچه را روی جلد بخوابانید و قسمت های اضافی آن را ببرید. لبه عمودی را هم روی دفترچه بخوابانید.

حالا روی لبه جلد پارچه ای را با چسب بپوشانید. آخرین صفحه دفترچه را روی جلد دفتر برگردانید تا به آن بچسبد. همین مراحل را برای طرف دیگر دفتر یادداشت تکرار کنید. می توانید یک وزنه روی دفتر بگذارید تا چسب زودتر خشک شود.

گام سوم : بند و مهره تزیینی را اضافه کنید

بندی که می برید باید دو بار دور دفترچه پیچیده شود و کمی هم دنباله داشته باشدیکی از مهره ها را از بند رد کنیدسر بند را گره بزنیدمهره دیگر را هم از به سر دیگر بند اضافه کنید

بند تزیینی یا ربانی که انتخاب کرده اید را بردارید و آن را دو بار دور دفتر یادداشت بپیچانید. کمی هم دنباله برای آن در نظر بگیرید و سپس بند را ببرید. یکی از مهره ها را بردارید و آن را از بند رد کنید و ته آن را گره بزنید. مهره دیگر را هم سر دیگر بند قرار دهید و ته بند را گره بزنید.

دفترچه یادداشت آماده است

منبع : ساختنی

(۹۲۶۶)