آموزش بافت دستبند دوستی “مدل گل” | فیلم

وسایل مورد نیاز برای دستبند دوستی زیبا طرح گل :

 

ما به ۱۲ رشته نخ در ۳ رنگ احتیاج داریم که هر رشته ۱۱۰ سانتیمتر باشه ،کافیه.

گیس بافت یا حلقه ی ابتداش رو ببافین و نخها رو به این ترتیب بچینین تا بافت رو شروع کنیم.بافت دستبند هم مثل اکثر آموزشا،به صورت دسته ای هست

مرحله اول:

۱۲ رشته نخ داریم که میشه ۶ دسته.

دسته ی اول رو گره برگردون چپ میزنیم.دسته ی دوم و سوم گره راست به چپ میخورن

دسته ی چهارم و پنجم گره چپ به راست میزنیم و دسته ی ششم رو گره برگردون راست میزنیم

مرحله دوم:

یه نخ از ابتدا و یکی از انتهای این رج رو کنار میذاریم چون نیازی به بافتشون نیست.این کار رو یه رج در میون انجام میدیم.

حالا ۱۰ رشته نخ در ۵ دسته داریم و دسته ی اول و دوم رو گره برگردون چپ میزنیم.

دسته ی سوم گره چپ به است میخوره

دو تا دسته ی بعدی هم گره برگردون راست میزنیم

مرحله سوم:

نخهایی که رج قبل کنار گذاشته بودیم میاریم توی بافت تا دوباره ۶ دسته نخ داشته باشیم.

دو تا دسته ی اول رو گره برگردون چپ میزنیم

دسته ی سوم گره راست به چپ و دسته ی چهارم گره چپ به راست لازم داره

دسته ی پنجم و ششم رو باید گره برگردون راست بزنیم

مرحله چهارم:

نخ ابتدا و انتها رو کنار میذاریم و به دسته ی اول یه گره برگردون چپ و به دسته ی دوم یه گره برگردون راست میزنیم

دسته ی سوم  رو گره راست به چپ میزنیم

دسته ی چهارم باید گره برگردون چپ و دسته ی آخر گره برگردون راست بخوره

مرحله پنجم:

نخها رو برمیگردونین توی بافت و به دو تا دسته ی اول و دوم دو تا گره برگردون چپ میزنیم

دسته سوم یه گره راست به چپ لازم داره و دسته ی چهارم گره چپ به راست

برای دو تا دسته ی آخر هم گره برگردون راست باید بزنیم

مرحله ششم:

نخ سر و ته رج رو کنار میذاریم تا به دو تا دسته ی اول گره برگردون چپ بزنیم

براس سه تا دسته ی باقی مونده طبق الگو سه تا گره برگردون راست داریم

مرحله هفتم:

نخهایی که کنار گذاشتیم میاریم توی بافت و به دسته ی اول یه گره برگردون چپ میزنیم

دسته ی دوم و سوم گره چپ به راست لازم دارن.دسته ی سوم و چهارم گره راست به چپ

و دسته ی آخر هم گره برگردون راست میزنیم

مرحله هشتم:

نخ سر و ته رو کنار میذاریم و به دو دسته یاول دو تا گره برگردون چپ میزنیم

دسته ی سوم،چهارم و پنجم رو باید گره برگردون راست بزنیم

منبع : سایت تار و پود

 

(۱۱۴۲۷)