آموزش تزیین شیشه های خالی با پارچه | فیلم

وسایل مورد نیاز:

شیشه

رنگ

پارچه خالخالی

تور تزیین

قیچی

قلمو

چسب

آموزش:

ظرف شیشه ای را برداشته دور تا دور آن را بارنگ سفید رنگ میکنیم

سپس پارچه خالخالی را دور آن میپیچیم اضافه های پارچه را با قیچی برش میزنیم

ته آن را با چسب و شت به کف ظرف میچسبانیم

از همان چسب بروی پارچه میزنیم

با یک شی دایره تیکه از پارچه را به شکل دایره بریده و به کف ظرف میچسبانیم

مجدد با در ظرف یک دایره روی پارچه در اورده و روی درب ظرف میچسبانیم

در ادامه میتوانید تمام مراحل کار را مشاهده کنید

 

(۲۴۵۶۶)