آموزش بافت دستبند دوستی «طرح پیکان» | فیلم

وسایل مورد نیاز:

نخ کتان ترک لازم داریم و گیره برای نگه داشتن نخها زمان بافت و قفل و گیره و آویز دستبند دوستی در صورت تمایل

نخ های زرد و توسی و نارنجی رو ۷۰-۷۵ سانتیمتر ،نخ آبی رو ۸۰ سانتیمتر و نخ سبز رو ۹۰ سانتیمتر بگیرین.نخ ها رو بع از زدن حلقه و یا گیس بافت به این شکل بچینین تا بافت رو شروع کنیم.۱۰ رشته نخ در ۵ دسته برای بافت داریم

مرحله اول:

رج اول با گره برگردون چپ برای دسته اول و دوم شروع میشه

دسته سوم گره راست به چپ

دسته چهارم و پنجم رو گره برگردون راست میزنیم

مرحله دوم:

نخ ابتدا و انتها رو کنار میذاریم

سته اول و دوم رو گره راست به چپ

و دسته سوم و چهارم رو گره چپ به راست میزنیم

مرحله سوم:

نخ های کنار گذاشته از رج قبل رو برمیگردونیم توی بافت

الا دسته اول تا سوم رو گره برگردون راست

و دسته چارم و پنجم رو گره برگردون چپ میزنیم

مرحله چهارم:

نخ ابتدا و انتهای رج رو رها میکنیم

سته اول و دوم گره چپ به راست

دسته سوم و چهارم گره راست به چپ لازم داره

مرحله پنجم:

رج پنجم با برگردوندن نخهای کنار گذاشته از رج قبل بافته میشه

سه دسته نخ ابتدای رج گره چپ به راست

و دو دسته ی انتهای رج گره راست به چپ زده میشه

مرحله ششم:

نخ ابتدا و انتهای رج رو رها میکنیم

دسته اول و دوم رو گره برگردون چپ

و دسته سوم و چهارم رو گره برگردون راست میزنیم

بعد از این v,ش مرحله نخها به چیدمان اولیه برنمیگردن اما با تکرار همین مراحل دستبندتون کامل میشه.

امیدوارم آموزش امروز رو بپسندین

منبع : هورسان

(۳۹۸۷۵)