آموزش بافت دستبند دوستی «طرح قلب» | فیلم

برای بافت این دستبند توصیه می‌شود از رنگ‌های روش شاد (آبنباتی) استفاده کنید. مراحل بافت نیز مرحله به مرحله با فیلم

نشان داده شده.

۱- برای ایجاد الگوی قلب در بافت دستبند شما به ۴ رشته از هر رنگ احتیاج دارید، که هر کدام در حدود ۶۰ سانتیمتر باشند؛ در مجموع ۸ رشته نخ. نخ‌ها رو یکی در میان بچینید و یک گره ساده در ابتدای رشته نخ‌ها بزنید به طوری که حدودا ۸ سانتیمتر در پشت گره نخ باقی بماند. قسمت بالای گره را به وسیله یک گیره و یا چسب وصل کنید تا کار گره زدن شروع شود.

۲- دسته نخ‌ها را به ۲ دسته مجزا تقسیم کنید. ۲ تا از هر رنگ در هر طرف ( ترتیب رنگ‌ها مطابق فیلم). ۲ نخ وسطی باید همرنگ باشند. آنها صاف بکشید و به کمک گیره و یا چسب با فاصله از هم نگه دارید. این ترتیب تا آخرکار باید حفظ شود.

۳- شروع کار با نخ سمت چپِ که در . آن را از روی نخ سمت راستش رد کنید و به زیر آن برده و از داخل بکشید.

۴- نخ را بکشید و گره بزنید و تا انتها بالا بکشید. این گره را یک بار دیگر به همین شکل بزنید ( در هر مرحله هر گره ۴ با زده می‌شود).

۵- گره‌ها را با همان نخ اول ادامه می‌دهیم، این بار با نخ دوم از سمت راست خود، و بعد نخ بعدی که است. نصف الگو آمادست.

۶-  حال خارجی‌ترین نخ سمت راست را بردارید  و یک گره از پشت بزنید (شبیه همان گره سمت چپ)، کار را با دو نخ بعدی نیز به ترتیب انجام دهید. فراموش نکنید که هر گره را ۲ بار بزنید.

۷- گره‌ها را به سمت چپ ادامه دهید تا به میانه برسید. بعد از آخرین گره برای متصل کردن دو قسمت چپ و راست به یکدیگر دو نخ وسطی را  گره بزنید. ابتدا سمت چپی به راستی، سپس سمت راستی به چپی. در پایان خواهید دید که ترتیب قرار گیری نخ‌‌ها عوض شده است. فراموش نکنید که هر گره را ۲ بار بزنید.

۸- این کار را از شماره ۳ تا ۷ یک بار دیگر انجام دهید ( توجه داشته باشید در این مرحله دو نخ ابتدای  هستند). دو ردیف اول ردیف‌های معمولی (Normal) نامیده می‌شوند. حالا نوبت ردیف مخصوص (Special) است. دومین نخ از سمت چپ را بردارید با نخ سمت چپ خود گره بزنید (مطابق شکل). فراموش نکنید که هر گره را ۲ بار بزنید.

۹- دومین نخ از سمت راست را بردارید با نخ سمت راست خود گره بزنید (مطابق فیلم). فراموش نکنید که هر گره را ۲ بار بزنید.

۱۰- ردیف مخصوص را تکمیل کنید با برداشتن دوین نخ از سمت چپ (در اینجا قرمز رنگ است) و گره زن آن با نخ سمت راست خود. این کا را تا میانه انجام دهید.

۱۱- در طرف سمت راست هم همین کار مرحله قبل را تکرار کنید و سپس در پایان دو قسمت را با گره زدن دو نخ وسطی به یکدیگر وصل کنید. در اینجا یک ردیف مخصوص به پایان رسید. فراموش نکنید که هر گره را ۲ بار بزنید.

۱۲- در اینجا ردیف مخصوص را دوباره تکرار کنید. فرق آن این است که جای نخ‌‌ها عوض شده است و دومین نخ از سمت  است (روش بافت مراحل ۹، ۱۰ و ۱۱ را تکرار کنید).

۱۳- در این تصویر مراحل گره زدن ردیف مخصوص دوم را می‌بینید.

۱۴- در این مرحله ردیف معمولی اول را که در مراحل ۳ تا ۷ توضیح داده شده بیافید، در اینجا قلب شما تکمیل می‌شود.

۱۵-ردیف معمولی دوم و سپس دو ردیف مخصوص را ببافید تا قلب دیگری شکل بگیرد. آیا الگو را می‌بینید؟ ۲ ردیف معمولی، ۲ ردیف مخصوص، ۲ تا معمولی، ۲ تا مخصوص… ادامه دهید تا دسبند شما به اندازه کافی بلند شود تا اندازه دور مچ شما شود.

۱۶- دستبند را تکمیل کنید با یک گره بزرگ و انتهای نخ‌ها رو ببرید.

منبع:هورسان

 

(۱۵۸۴۷)