آموزش اوریگامی ساخت جعبه های کوچک کاغذی | فیلم

آموزش اوریگامی برای درست کردن جعبه  با مقوا یا کاغذ را مشاهده می کنید.

 با ابعادی که در ویدئو مشخص شده می توانید جعبه های کوچک برای خود درست کنید

(۱۷۱۳۴)