جلوگیری از ریختن شیرابه زباله با روشی ساده+فیلم

جلوگیری از ریختن شیرابه زباله با روشی ساده

شما می توانید با قرار دادن یک روزنامه کف کیسه زباله، از ریختن شیرابه زباله ها به بیرون جلوگیری کنید.

 

(۳۲۷)