استفاده از چنگال بجای آنتن+فیلم

استفاده از چنگال بجای آنتن

اگر جایی هستید که تلویزیون هست ولی آنتن ندارید از این روش برای گرفتن سیگنال توسط تلویزیون استفاده کنید.

 

(۱۰۲۹۷)