ساخت جاشمعی با درب شیشه های خالی | فیلم

با استفاده از یک ترفند جالب هنری می توانید با درب شیشه مربا یک جا شمعی زیبا درست کنید.

(۴۸۶)