٩ مرداد روز ملی انتقال خون و پایان فرصت شرکت در کمپین اهدای خون+فیلم

٩ مرداد روز ملی انتقال خون و پایان فرصت شرکت در کمپین اهدای خون

به مناسبت ٩ مرداد، روز ملی انتقال خون و کمپین اهدای خون

 

(۵۰)