آموزش درست کردن خوک با کاغذ رنگی و تکنیک اوریگامی | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن اوریگامی خوک

کاغذ یا مقوای رنگی

ماژیک

آموزش

کاغذ رنگی را به ابعاد دلخواه به شکل مربع برش میزنیم

سپس کاغذ را از وسط تا زده

تا را باز میکنیم و از کناره ها تا میزنیممجدد تا ها را باز میکنیم و از وسط به سمت دیگر تا میزنیم

در ادامه تمام مراحل کار میتوانید مشاهده کنید

 

 

(۱۵۸۰۴)