فیلم آموزش زبان انگلیسی به کودکان؛ یادگیری اشکال هندسی

کودکان از یادگیری لذت می برند. برای آن ها اهمیت ندارد که یک فعالیت به تقویت توانایی های شناختی آن ها منجر می گردد یا مهارت های حرکتی آن ها را بهبود می بخشد. تنها کافیست برای کودکان اوقات خوشی فراهم گردد. البته نکته ای که بایستی مدنظر قرار داد شیوه تدریس زبان انگلیسی بسته به دوره ی سنی هر فرد بسیار متفاوت خواهد بود .

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی ، به یادگیری اشکال مختلف می پردازیم .

Shape = شکل

Circle = دایره

Triangle = مثلث

Square = مربع

Rectangle = مستطیل

Pentagon = پنج ضلعی

Hexagon = شش ضلعی

Arrow = فلش

Crescent = شکل هلال

Cross = شکل صلیب

Diamond = لوزی

Heart = شکل قلب

Star = شکل ستاره

(۴۷۱)