آموزش زبان انگلیسی به کودکان؛ یادگیری چهار فصل سال | فیلم

زبان بین المللی جهان هم زبان انگلیسی است به دلیل یادگیری آسان و روان و آسان بودن در به کار بردن این زبان در مکالمه که زبان انگلیسی را به زبانهای دیگر جهان متمایز تر میکند.

در این قسمت ویدیویی از آموزش چهار فصل سال و لغاتی در مورد هر فصل به زبان انگلیسی می آموزیم .

(۱۲۲۱)