آموزش زبان انگلیسی به کودکان؛ یادگیری کلمات متضاد | فیلم

آموزش لغات همراه با متضاد آنها، باعث می شود که کودک لغات را بهتر فراگرفته و برای همیشه در ذهن او باقی بماند. محیط و فضای آموزش باید به گونه ای باشد که کودک به یادگیری زبان انگلیسی علاقه مند شود.

در این قسمت با بخشی از این لغات آشنا می شویم .

Opposite words  =  کلمه های مخالف
Big = بزرگ  —  Small = کوچک
Tall = بلند  —  Short = کوتاه
Weak = ضعیف  —  Strong = قوی
Soft = نرم  —  Hard = سخت
Fast = سریع  —  Slow = آرام
Heavy = سنگین  —  Light = سبک
Full = پر  —  Empty = خالی
Dirty = کثیف  —  Clean = تمیز
Go = رفتن  —  Stop = ایست
Open = باز  —  Close = بستن
Push = هل دادن  —  Pull = کشیدن
Wet = مرطوب  —  Dry = خشک
New = جدید  —  Old = قدیم
Up = بالا  —  Down = پایین
On = روشن  —  Off = خاموش

(۱۰۷۹)