فیلم آموزش زبان انگلیسی به کودکان؛ یادگیری افعال

توسط این افعال در جمله کار خاصی صورت می گیرد از جمله :

Walk = راه رفتن

 Stomp = پا کوبیدن

Waddle = راه رفتن اردک وار

 Stand = ایستادن

Run = دویدن

Jump = پریدن

Hop = جست وخیز کردن

 Fly = پرواز کردن

Dance = رقصیدن  

Climb = بالا رفتن

Clap = دست زدن

  Swim= شنا کردن

(۸۳۳)