علمی

کشف تکه ای از یک قاره باستانی در اقیانوس هند | فیلم

کشف تکه ای از یک قاره باستانی در اقیانوس هند | فیلم

مستند سیاره شگفت انگیز، نیروهای مخرب | فیلم

مستند سیاره شگفت انگیز، نیروهای مخرب | فیلم

شکار سیارات فراخورشیدی | فیلم

شکار سیارات فراخورشیدی | فیلم

آشپزهای فرانسوی در خدمت فضانوردان | فیلم

آشپزهای فرانسوی در خدمت فضانوردان | فیلم

رد پای فضانوردان باستانى در نگاره های سومری | فیلم

رد پای فضانوردان باستانى در نگاره های سومری | فیلم

ساخت اهرام مصر بدون  تکنولوژی فوق پیشرفته ممکن نبوده است | فیلم

ساخت اهرام مصر بدون تکنولوژی فوق پیشرفته ممکن نبوده است | فیلم

تولید پلاستیک بسته بندی از مواد قابل تجزیه در طبیعت | فیلم

تولید پلاستیک بسته بندی از مواد قابل تجزیه در طبیعت | فیلم

ABADAN refinery

ABADAN refinery

آیا تشعشعات تلفن همراه با سرطان ارتباط دارد | فیلم

آیا تشعشعات تلفن همراه با سرطان ارتباط دارد | فیلم

چند واکنش شیمیایی جالب و دیدنی | فیلم

چند واکنش شیمیایی جالب و دیدنی | فیلم

نیروگاه های جهان باستان؛ اهرام مصر | فیلم

نیروگاه های جهان باستان؛ اهرام مصر | فیلم

کشف یک جسم عجیب در یکی از مقابر مصریان باستان | فیلم

کشف یک جسم عجیب در یکی از مقابر مصریان باستان | فیلم

واکنش جالب یک قطره گالیوم و قوطی فلزی نوشابه | فیلم

واکنش جالب یک قطره گالیوم و قوطی فلزی نوشابه | فیلم

زیبایی های زمین از فضا | فیلم

زیبایی های زمین از فضا | فیلم

آزمایش جالب و ساده با باطری و آهنربا | فیلم

آزمایش جالب و ساده با باطری و آهنربا | فیلم

انیمیشنی جالب از تکامل ماه؛ ساخت ناسا | فیلم

انیمیشنی جالب از تکامل ماه؛ ساخت ناسا | فیلم

چه بر سر آب های موجود روی سطح مریخ آمده است | فیلم

چه بر سر آب های موجود روی سطح مریخ آمده است | فیلم

کشف قاشق متعلق به موجودات فضایی در مریخ | فیلم

کشف قاشق متعلق به موجودات فضایی در مریخ | فیلم

ایجاد صفحه ای کاملا گرد از یخ برروی آب | فیلم

ایجاد صفحه ای کاملا گرد از یخ برروی آب | فیلم

اسرار حفره های زیر اهرام مصر چیست | فیلم

اسرار حفره های زیر اهرام مصر چیست | فیلم