فناوری های جدید شرکت خودرو سازی فورد | فیلم

فناوری های جدید شرکت خودرو سازی فورد

شرکت خودروسازی فورد در بلژیک آخرین دستاوردهایش را در رانندگی خودکار به نمایش گذاشته است. این فناوری «پرهیز از مانع» نام دارد. این سیستم پس از تشخیص مانع، مثلا فرد پیاده یا خودروی ساکن به راننده هشدار می دهد و چنانچه راننده نتواند به موقع ترمز کند یا مسیر خودرو را تغییر دهد؛ سیستم خودکار، کنترل خودرو را برای پرهیز از برخورد به مانع در دست می گیرد.

(۳۸)