بررسی پژو ۵۰۸؛ گران ترین خودروی ایران خودرو | فیلم

بررسی پژو ۵۰۸؛ گران ترین خودروی ایران خودرو

پژو ۵۰۸ سال آینده به طور مستقیم (مونتاژ نمیشود) توسط ایران خودرو وارد میشود و قیمتی حدود ۲۰۰ میلیون تومان برای آن پیش بینی میشود .

(۲۵۳۸)