تست ترمز خودکار ولوو با انسان | فیلم

تست ترمز خودکار ولوو با انسان

ولوو به‌تازگی و در قالب یک ویدیو اقدام به تشریح عملکرد رابط رانندگی خودکار خود موسوم به IntelliSafe Auto Pilot نموده است تا مردم برای استفاده از آن در آینده‌ای نزدیک آماده باشند.

سیستم رانندگی خودکار با دسته‌هایی مخصوص که پشت فرمان تعبیه شده‌اند، فعال یا غیرفعال می‌شود. هنگام ورود به جاده‌ای که توانایی هدایت خودرو را داشته باشد، سیستم پیامی به راننده می‌فرستد که مضمون آن این گونه است: مرا دریاب! در همان لحظات چراغ‌های روی دسته‌ها شروع به چشمک زدن می‌کنند. با کشیدن همزمان دو دسته وظیفه خطیر رانندگی به کامپیوتر سپرده می‌شود سپس چراغ‌ها چشمک زدن را کناری نهاده و به رنگ سبز ثابت در می‌آیند؛ در این هنگام خلبان خودکار به دست گرفتن فرمان را تأیید می‌کند. حال راننده می‌ماند و انبوهی از وقت آزاد که به روزنامه‌های صبح نگاهی انداخته، در کلش دو اتک زده و چهارخانه جدول حل کند.

 

(۱۶۰)