ایجاد آثار هنری روی چوب | فیلم

ایجاد آثار هنری روی چوب

خلق آثار هنری بر روی چوب با الکتریسیته . البته در نهایت رنگ آمیزیشون کردن

(۱۰۶)