تکنیک نقاشی با آبرنگ؛ آموزش کشیدن گلبرگ گل رز | فیلم

آبرنگ ها بر پایه آب و غیر سمی هستند بنابراین به راحتی با آب و صابون پاک می شوند. ابزارهای  آبرنگ خیلی سبک وقابل انتقال هستند و به همین علت برای انجام نقاشی سریع و یادگیری مناسب هستند. در این مقاله ضمن توضیحات، فیلم آموزش تکنیک های نقاشی آبرنگ نیز ارائه شده است.

(۱۵۴۲)