تکنیک نقاشی با آبرنگ؛ آموزش کشیدن درخت نخل | فیلم

کاغذهای آبرنگ یکسان نیستند . برچسب ” کاغذ آبرنگ ” گونه گونی های زیادی را پوشش می دهد . نه تنها در ضخامت کاغذ بلکه در مورد این که کاغذ تا چه اندازه نرم و چه اندازه سفید است .

کاغذهای نازک را بکشید . هر چه قدر شما رنگ بیشتری استفاده کنید و هر چه قدر کاغذ نازک تر باشد ٬ احتمال آن قوی تر می شود که کاغذ تاب بردارد . می توان از وقوع آن با کشیدن کاغذ اجتناب کرد

ایراد چسب میسکیت ( ماسک مایع ) . چسب میسکیت ( ماسک مایع ) برای محفوظ نگه داشتن قسمت هایی از کاغذ که نمی خواهید رنگی شوند ٬ بسیار مفید است . اما حتمأ آن را ابتدا امتحان کنید تا مطمئن شوید که از کاغذ جدا می شود چرا که در کاغذهای بسیار نرم ٬ چسب جذب شده و جز با از بین بردن سطح کاغذ برداشته نمی شود .

(۱۵۹۸)