تکنیک نقاشی با آبرنگ؛ آموزش کشیدن پرستو های مهاجر | فیلم

زمانی که رنگ هایتان را ترکیب می کنید ، از هر رنگی که ترکیب کرده اید یک نمونه در دفتر طراحی تان بکشید .

در زیر هر نمونه بنویسید که از چه رنگدانه ای برای به دست آوردن آن ترکیب استفاده کرده اید . من می توانم تمام یک صفحه را تنها با یک نقاشی پر کنم . اگر شما نیز در طول زمان همین کار را انجام دهید ، کتاب مرجع ترکیب رنگ خودتان را تهیه و تمام آن چه که راجع به رنگ ها آموخته اید را تقویت خواهید کرد .

(۹۸۰)